بررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح خمشی با استفاده از شاخص خسارت پارك-انگ (مطالعه موردی زلزله های طبس و منجیل)

آسیب پذیری لرزه ای,ساختمان های فولادی دوگانه,میراگر ویسکوز,مهاربند هم محور,مقاوم سازی سازه ها|50020253|nop

چکیده آیین نامه طرح ساختمان ها درباره زلزله یا استاندارد 2800 ایران در سال 1365 تدوین و در تاریخ 7/67 لازم الاجرا بودن آن به تصویب هیات دولت رسیده و پس از 11 سال این آیین نامه مورد بازنگری قرار گرفت . در این مدت تعداد زیادی ساختمان بر اساس این استاندارد ساخته شده اند . در ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی نحوه برخورد مناسب با پدیده زلزله و پیش بینی صحیح و دقیق اثرات آن برسازه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. با رخ دادن زلزله های بزرگ و مخرب در چند...